Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Sprankel wordt vertegenwoordigd door twee ouders en twee leerkrachten. Daarnaast is er een adviseur vanuit de directie aanwezig.

Deze medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht en bespreekt veel aangelegenheden van de school.
De directie is de belangrijkste sparringpartner van de medezeggenschapsraad.
De MR wordt betrokken bij de opstelling en de goedkeuring van de “Schoolgids Sprankel”. Voorts wordt gesproken over de klachtenregeling, zorgstructuur, ouderbijdrage, schoolbudget, het formatieplan met de personele consequenties, de onderwijstijd, veiligheid, het schoolplan (5-jarenplan) en het jaarplan.
Tevens heeft het lid van de MR zo mogelijk zitting in de ouderraad. Als lid van de MR luister je wat er leeft onder de ouders en brengt dit tijdens de eerstvolgende vergadering ter tafel. Bij urgente zaken wordt tussentijds een extra vergadering belegd om alles direct te bespreken en helderheid te verschaffen naar ouders.
De informatievoorziening en duidelijkheid naar de ouders toe is een van de pijlers waar MR en Sprankel voor staan. Op de website van de school treft u daarom, onder het tabblad ouders en MR, een jaarverslag aan met een jaarrooster wanneer welk onderwerp in principe wordt behandeld. De organisatie en de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Na de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar (eind september) worden de nieuwe vergaderdata van de MR voor dat schooljaar vastgesteld.
De vergaderdata staan vermeld in de agenda op onze website.
De notulen kunt u terugvinden onder het desbetreffende tabblad.

Leden namens de ouders:
Bartele Ouwerkerk

Leden namens het team:
Denice de Fretes
Jan Hekelaar
Adviseur: Remco Wielens

e-mailadres: mr@sprankelborne.nl

 

 

 

 

 

kort verslag MR-vergadering
15-02-2017
– evaluatie MR-cursus: tip van onze MR; aanstaande leden de MR-cursus laten volgen
– positie van de MR binnen school: MR heeft op veel punten adviesrecht en op een aantal instemmingsrecht. Voordat bepaalde documenten of andere zaken in gebruik genomen mogen worden, mag de MR hierop advies geven of kunnen zij hiermee wel of niet instemmen.
– terugkoppeling van de ontwikkelingen vanuit school worden besproken
– er is gesproken over een digitale manier op documenten van de MR op te slaan, waar alle MR-leden toegang tot hebben

29-03-2017
– uitleg door Remco inspectiebezoek 22 juni 2017
– bespreken van het MR-regelement: aantal leden MR, budget, aftreedschema
– bespreken huishoudelijk regelement: 6x MR-vergadering per schooljaar, agenda vergadering week voor de werkelijke datum rondsturen, secretaris maakt jaarverslag, communicatie vanuit MR naar ouders en leerkrachten; hoe?,
– bespreken van punten die op de jaarplanning staan: deze komen standaard in een jaar voorbij. Per maand zijn de punten vastgesteld
– in en om Sprankel: positieve reacties op facebook, zichtbaarheid MR is over gesproken, vanuit studiedag leerkrachten zijn punten besproken
– diversen: afscheid aantal MR-leden besproken, voortgang begaafden/uitslagen cito toegevoegd als punt aan jaaragenda